اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم در دندانپزشکی

سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته