تلقينها واعمالي كه در هيپنوتيزم انجام مي شود به چهار دستة زير تقسيم مي شود:
1- اعمال ايده- حركت :با تلقين اينكه حركتي در بدن بوجود مي آيد، آن حركت توسط شخص انجام مي شود(همانند حركت دست به سمت بالايا پايين ويا حركت دستها به سمت هم). اين نوع حركتها در بيشتر افرادقابل انجام است وبر قشر حركتي مؤثر است.

2- اعمال شناختي :در اين نوع اعمال با تلقين باعث تغييردر احساس ها مي شوند. براي مثال با گاز زدن يك سيب تلقين گاز زدن پياز را مي دهندواثراتي كه از گاز زدن يك پياز واقعي ظاهر مي شود را مشاهده مي كنند. توهم بينايي(چيزهايي كه هست ويا نيست را نبيند و يا ببيند)، توهم شنوايي و ... در اين دسته بندي مي باشند. اين گروه بر قشر حسي مغز اثر دارند.
3-اعمال حافظه‎اي :هركاري كه به حافظه ارجاع داده شود در اين گروه است. تلقين فراموشي بعد از هيپنوتيزم ، انجام اعمالي بعد از هيپنوتيزم ( براي مثال ده دقيقه پس از هيپنوتيزم يك كارمعين انجام شود)، رؤيا و برگشت سن از جملة اين اعمال مي باشد. اين گروه بر قسمت حافظه مغز مؤثر هستند.
4- اعمال مقابله اي :در اين گروه تلقينهايي وجود دارد كه با اردة شخص مقابله مي كنند. تلقين سفت شدن دستها ويا ناتواني در حركت دستها از اين گروه مي باشد. اين دسته از تلقينها با ارادة شخص در تقابل مي باشند وگاهي از آنها براي عميقتر كردن هيپنوتيزم استفاده مي شود.