در تحقيقات روشن شده است كه حساسيت افراد به هيپنوتيزم شدن يكسان نيست و بعضي ازافراد به بعضي از روشهاي هيپنوتيزم كردن بهتر پاسخ مي دهند. با توجه به بحث وروديها و اثر آنها به سيستم مي توان گفت كه تعيين ورودي مناسب براي هيپنوتيزم كردن بسيار مهم مي باشد زيرا حساسيت افراد مختلف به روشهاي هيپنوتيزم شدن يكسان نيست. در مورد بقية حالتها نيز اين امر صحت دارد. افرادي وجود دارند كه با بستن چشم پس از مدت كوتاهي به خواب مي روند ولي اشخاص ديگري نيز مي باشند كه بايد مكان خواب آنها كاملاً تاريك و ساكت باشد و يا حتي اگر مكان خواب آنها عوض شود دچار بي خوابي مي شوند. نمونة ديگراين موضوع در تمركز يافتن افراد روي يك مورد خاص مصداق مي يابد. درهنگام مطالعه بعضي افراد براحتي توانايي تمركز روي مطلب را پيدا مي كنند و بقيه وروديها روي آنها اثري ندارند ولي افرادي نيز وجود دارند كه براحتي قادر به تمركز نيستند و كوچكترين تحريكي آنهارا از تمركز دور مي كند. در شرايط عادي زندگي افرادي هستند كه با شنيدن يا ديدن يك چيز خاص تمركز زيادي پيدا
مي كنند ويا حالت توجه و هوشياري آنها به شدت عوض و متوجه آن مي شود. براي مثال با ديدن يك صحنه يا فيلم و يا شنيدن يك موسيقي محو تماشا و يا شنيدن آن مي شوند و ديگر توجه اي به اطراف ندارند. از اين ديد مي توان گفت اين حالت نوعي هيپنوتيزم مي باشد(تمركز تقويت شده بوجود آمده است).
در هيپنوتيزم دو نكتة مهم است ، اول قابليت هيپنوتيزم شدن ويا هيپنوتيزم پذيري ودوم ميزان عميق شدن ويا عمق هيپنوتيزم. مورد اول مربوط است به اينكه آيا شخص براحتي به حالت هيپنوتيزم مي تواند برود و يا برده شود و مورد دوم به مقدار و شدت هيپنوتيزم شدن ارتباط داده مي شود. در هيپنوتيزم پذيري بايد در ابتدا به اين نكته توجه كردكه آيا اساساً شخص به تغيير دادن حالت هوشياري تمايلي دارديا خير. شايدشخص اصلاً تمايلي به تغيير حالت توجه و هوشياري نداشته باشد و حالت نرمال هوشياري را بيشتر دوست داشته باشد. افرادي كه اينگونه هستند در مقابل هيپنوتيزم شدن از خود مقاومت نشان مي‎دهند. در بعضي مواقع تصورات نادرست دربارة هيپنوتيزم شدن باعث اين مقاومت مي باشد. اگر افراد در مقابل هيپنوتيزم شدن مقاومت نكنند اين سوال مطرح مي شودكه چگونه و با چه ورودي مي توان آنها را به هيپنوتيزم برد كه اين بطور مستقيم مرتبط با حساسيت سيستم به ورودي ها مي باشد. بعبارت ديگر روش هيپنوتيزم كردن (انتخاب ورودي و نوع آن) تا چه حدي مي تواند بر سيستم اثر بگذارد. اين مورد براي شروع به هيپنوتيزم كردن مي تواند مفيد باشد. نوع روش (ورودي) در سرعت هيپنوتيزم شدن بسيار مؤثر مي باشد.