با ورودي مي توان سيستم را به حالتهايي برد كه در زندگي روزمره امكان دسترسي به آنها وجود ندارد. هيپنوتيزم يك حالت از سيستم است كه با دادن ورودي هاي خاصي توليد مي شود. اين حالت بسيار پيچيده ، مدت زمان زيادي مورد توجه محققان بوده و براي آن تئوري هاي فيزيولوژيكي و روانشناسانة زيادي مطرح شده است. از جملة آنها مي توان به تئوري هاي زير اشاره كرد

 

تئوري مغناطيس حيواني

تئوری خواب

تئوري بيداري

تئوري پاسخ شرطي شده

تئوري مهار مغزي

تئوري هاي آسيب شناسانه

تئوري حالت

تئوري اطلاعاتي

 

تئوري هاي مطرح شده هرکدام قسمتي از مشاهدات کلينيکي ديده شده در هيپنوتيزم را مدل کرده و نشان مي دهند، ولي تئوريهاي بر پاية حالت ، در كارهاي اخير انجام گرفته توسط پژوهشگران بيشتر مورد تأييد قرار گرفته اند. توجه وهوشياري بزرگترين نقش را در بيان و تعريف هيپنوتيزم در اين تئوريها دارد. بنابراين تئوريها، هيپنوتيزم يك حالت از سيستم مغزي است كه در آن توجه و هوشياري متمركز شده است.  اين تمركز مي تواند روي ورودي خاص يا ورودي هاي خاص باشد ويا روي قسمتي از سيستم  نظير حافظه باشد.