هیپنوتیزم شامل هم گرایی سه جزء اساسی جذب ، انفکاک  و تلقین پذیری  است. در واقع وجود درجاتی از هر سه جزء برای تجربه حالت هیپنوتیزمی ضروری است.

 

جذبه

انفکاک

تلقین پذیری