برخی از نظریه پردازان خانواده اعتقاد دارند که خانواده یک سیستم زبانی است. با دور هم جمع شدن افرادی که با هم نسبت خونی دارند خانواده محقق نمی شود، بلکه تحقق خانواده مستلزم وجود یک زبان مشترک است که این خانواده را از سایر خانواده ها متمایز کند. یکی از جنبه های این نظام زبانی، نوع استفاده از ضمایر است. در فضایی که ضمیر "ما" بیش از ضمیر "من" و "تو" مورد استفاده قرار می گیرد یک تیم تشکیل شده است. حالا اگر این تیم با هم نسبت خونی هم داشته باشند نام آن تیم را می توانیم خانواده بگذاریم. بنابراین ادغام زبانی "من" و "تو" و تولد "ما" شرط مهم تری برای تحقق خانواده است تا نسبت خونی، چرا که خیلی ها برای تیم هایی که نسبت خونی ندارند نیز از واژه خانواده استفاده می کنند مانند "خانواده تویوتا" یا "خانواده اپل" !
من می خواهم همین موضوع را به مفهوم "ملت" نیز تعمیم دهم. آنچه یک ملت را از ملت های دیگر متمایز می کند بیش از ارتباط ژنتیک یا فضای جغرافیایی، نظام زبانی است. واژه های مشترک و پیش فرض های زبانی مشترک باعث به وجود آمدن "فهم مشترک" می شوند و این "تفاهم" بیشتر، یک ملت را از دیگر ملت ها متمایز می کند .
جنبه دیگر این نظام زبانی، همان چیزی است که درباره خانواده گفتم: استفاده بیشتر از واژه "ما" به جای ضمایر "من و تو" . ترجیح دادن منافع مشترک بر منافع فردی اساس تشکیل یک جامعه است و البته این کار آسانی نیست. همانطور که زیگموند فروید پایه گذار روانکاوی در کتاب "تمدن و ناخشنودی های آن" می نویسد شکل گیری تمدن مستلزم نوعی انضباط سخت درونی است.
این انضباط درونی با هدف کنترل خود محوری و خودشیفتگی ذاتی و غریزه انسان صورت می گیرد. برای تشکیل خانواده، تشکیل شراکت اقتصادی و تشکیل یک ملت کنترل خود محوری ضروری است و یک ملت به اندازه ای که مهارت خودکنترلی و عبور از خود برای "ما" را داشته باشد ملت است.
قاعده بازی در کشورهای توسعه یافته این است که منافع ملی از منافع هر فرد، گروه ، خانواده اقتصادی یا حزب مهم تر است. رقابت احزاب دست چپی و دست راستی در بریتانیا تا جایی مجاز است که به منافع ملی صدمه وارد نکند.
آموزش این قاعده بازی از کودکستان ها و دبستان ها شروع می شود، پیشنهاد می کنم کتاب "آموزش قلب ها و اندیشه ها در ژاپن" را بخوانید. این کتاب توسط کاترین لویس نوشته شده و حسین افشین منش و شیده ایل بیگی آن را ترجمه کرده اند. کتاب فوق در سال 1379 توسط انتشارات ساز و کار منتشر شده است.