مقياس هاي عمق در هيپنوتيزم انعكاس دهنده نظر نويسندگان آنهاست.
گرچه من با عميق ترين عمقي كه تا به حال القا شده كار مي كنم تنها پنج عمق قابل استفاده يافته ام:
١-حالت سبك يا سطحي
٢-حالت خوابگردي كه با هر عمقي تركيب مي شود.
٣- حالت كما يا اسديل
٤- هيپنوتيزم متصل به خواب
٥- هيپنوتيزم بيداري كه به عنوان شكلي از خوابگردي و بدون استفاده از خلسه به دست مي آيد.